Мисијата на Вилсон Македонија е овозможување квалитетен живот на пациентите со Вилсонова болест и нивните семејства, преку рана детекција, редовна и достапна терапија, и системски регулирана здравствена и социјална заштита.

Вилсоновата болест е генетско нарушување кое се јавува кај 1 на 30.000 луѓе и се карактеризира со таложење на бакар во црниот дроб, мозокот и очите. Доцната дијагноза и немањето редовна терапија доведува до сериозни последици, загрозувачки за животот на пациентите.

Пациентите со ретки болести во Македонија се сеуште невидливи пред законот и, оттаму, спречени да го остварат своето основно право на здравје. Потребен е системски пристап на третманот на ретките болести, кој ќе овозможи пациентите да бидат заштитени, рамноправни и вклучени во општеството.

како можеш да нe поддржиш?

Донирајte

Жиро сметка за донации:
200002843324811

Волонтирајте

Помагате во подигање на свеста и подобро информирање за Вилсоновата болест

контакт

Адреса

Некаде во Скопје

Телефонски број

+389 070 258 049

Е-Пошта

wilson.macedonia@gmail.com